Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013. i 85/13) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.


Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Korisnik prava na informaciju i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili srana fizička i pravna osoba.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“. Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.


Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti:
pisanim putem na adresu:

Općina Štrigova
Štrigova 87
HR-40312 Štrigova

OIB: 21565174427
MB: 02607948
IBAN: HR4823400091845200004
Tel: +385 40 851 039
Tel: +385 40 851 134

a može se predati osobno u ured općine.

Usmeni zahtjev primiti će na zapisnik službenik za informiranje svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri.


Općina Štrigova ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.


Pregled izmjena i dopuna zakona

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html


 

Skip to content