Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Štrigova

01.03.2024.

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15  – pročišćeni tekst, 94/17 – pročišćeni tekst  ), čl. 48. st. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/01, 144/12, 19/13, 137/15123/1798/19144/20), čl. 50. Statuta Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/21. ) i članka 1. Odluke o prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Štrigova KLASA:940-01/21-01/1, URBROJ:2109-18-01-24-1, općinski načelnik dana 1. ožujka 2024. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Štrigova

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju sljedeće nekretnine u vlasništvu Općine Štrigova:

Kratki opis i namjena nekretnine: obiteljska kuća

 

U zemljišnim knjigama nekretnine su upisane kao:

  • zk. uložak broj 291 k.o. Štrigova, čestica broj 140/167/1 kuća od 120 m2, gospodarska zgrada od 75 m2, dvorište od 1946 m2, čestica broj 140/167/2 voćnjak od 1914 m2

U katastru nekretnine su upisane kao:

  • kat.čest.br. 2919 gospodarska zgrada, Štrigova od 75 m2, kuća Štrigova od 120 m2, dvorište od 1946 m2, kat.čest.br. 2920 voćnjak od 1914m2

U naravi je to obiteljska stambena i gospodarska  zgrada s pripadajućim zemljištem na adresi Štrigova 106, HR-Štrigova.

Energetski certifikat – razred F/D

Suvlasnički dio  2/8

Tereta nema

 

Najviša ponuđena cijena smatrat će se najpovoljnijom ponudom.

I. Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: podnositelj ponude), koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.

II. Rok za podnošenje ponude za kupnju nekretnine izložene na prodaju u ovom Javnom natječaju je 07.03.2024. do 12.00 sati bez obzira na način dostave.

III. Podnositelj ponude, koji se natječe za kupnju nekretnine izložene na prodaju dužan je za sudjelovanje u istom, uplatiti za korist Općine Štrigova jamčevinu koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne cijene za nekretninu za koju podnosi ponudu, a koja je naznačena u točki 1. ovog natječaja.
Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Štrigova broj: HR4823400091845200004, uz naznaku: JAMČEVINA ZA KUPNJU NEKRETNINA, poziv na br: HR68 7757- OIB.

IV. Ponuda za kupnju nekretnine dostavlja se u zatvorenoj omotnici i obavezno sadrži:
–  pisanu ponudu u kojoj je naznačena nekretnina iz natječaja za koju se  podnositelj natječe te iznos koji podnositelj nudi kao kupoprodajnu cijenu za istu,
–  dokaz o uplati jamčevine (nalog za plaćanje) u izvorniku ili dokaz o plaćanju putem interneta
–  podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i broju bankovnog  računa te osobnu iskaznicu podnositelja, sve u preslici
–  dokaz o registraciji pravne osobe (ako je podnositelj pravna osoba), ne stariji od 6 mjeseci, u preslici

V. Ponude za kupnju nekretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavlja se u zatvorenim omotnicama s naznakom: „ ZA NATJEČAJ, ZA KUPNJU NEKRETNINE-NE OTVARAJ“ na sljedeću adresu:

OPĆINA ŠTRIGOVA

ŠTRIGOVA 87, 40312 ŠTRIGOVA

         Ponude se mogu predati osobno, neposredno u ured Općine Štrigova.

VI. Svaka dostavljena ponuda koja se odnosi na kupnju nekretnine izložene na prodaju putem ovog natječaja, smatrat će se valjanom ako sadrži sve tražene podatke i potrebitu dokumentaciju, te ako je pravovremeno dostavljena.

VII. Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od onog određenog u početnoj cijeni, smatrat će se nevaljanima.

VIII. Pristigle ponude za kupnju nekretnine otvara Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Štrigova.

Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda, Povjerenstvo će sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda, te će predložiti utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine izložene na prodaju.

Svaki ponuditelj koji je sudjelovao u  ovom Javnom natječaju bit će pisanim putem obaviješten o rezultatima provedenog Natječaja, i to u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

IX. Ponuditeljima koji su sudjelovali u ovom Javnom natječaju, a koji nisu izabrani kao najpovoljniji, vratit će se iznos uplaćene jamčevine u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelj koji je izabran kao najpovoljniji, uplaćene jamčevine uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.

 OBVEZE NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA (KUPCA):

X. Ponuditelj koji je dostavio ponudu za kupnju nekretnine izložene na prodaju u ovom Javnom natječaju, a koji je prije donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja, odustao od kupnje nekretnine, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Isto tako ponuditelj koji je dostavio ponudu za kupnju nekretnine izložene na prodaju u ovom Javnom natječaju, a koji je nakon donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja, a prije sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, odustao od kupnje nekretnine, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučajevima iz prethodnih stavaka posebnim će se zaključkom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg, te se natječaj za nekretninu koja je bila predmet ponude takvog ponuditelja može ponoviti.

Ponuditelj koji je odlukom izabrani kao najpovoljniji, pisanim će putem, u roku od 10 dana od dana donošenja spomenute odluke, biti pozvan da pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora s Općinom Štrigova.

Ako uredno pozvani najpovoljniji ponuditelj bez obrazloženja ili opravdanja ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku koji mu je određen u pozivu, smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine za koju se natjecao i slijedom toga gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

U takvom slučaju posebnim će se zaključkom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg, te se natječaj za nekretninu koja je bila predmet ponude takvog ponuditelja može ponoviti.

XI. Načelnik Općine Štrigova će, u ime Općine Štrigova, s izabranim najpovoljnijim ponuditeljem pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora.

Ako najpovoljnijim ponuditeljem budu utvrđene dvije ili više osoba koje su podnijele zajedničku ponudu za određenu nekretninu izloženu na javnom natječaju, njihova je obveza glede isplate kupoprodajne cijene solidarna, te će kao takva biti utvrđena i ugovorom o kupoprodaji nekretnina.

ROK PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

XII. Iznos kupoprodajne cijene koja je postignuta za kupnju nekretnine iz ovog natječaja, kupac je dužan uplatiti u cjelokupnom iznosu u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, više od 5 dana, prodavatelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.

Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac može ishoditi na temelju kupoprodajnog ugovora i potvrde Općine Štrigova kojom se dokazuje isplata cjelokupne kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu za korist prodavatelja.

Prodavatelj će kupca uvesti u posjed kupljene nekretnine odmah nakon plaćanja cjelokupne kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu.

OSTALE ODREDBE

XIII. Kupoprodaja se obavlja po načelu „viđeno“- „kupljeno“. Općina Štrigova ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnine, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

XIV. Općina Štrigova  pridržava pravo poništavanja objavljenog Javnog natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja, kao i pravo neizbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine iz ovog Javnog natječaja.

XV. Za sve ostale upite vezane uz provođenje ovog Javnog natječaja i mogućnost pregleda na navedenoj adresi zainteresirani se mogu obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štrigova, koji se nalazi na adresi. Štrigova 87 ili zatražiti objašnjenje ili informaciju putem tel.br. 040/851-039 ili 040/851-134.


OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PRODAJU NEKRETNINA ZKUL. 291 KO ŠTRIGOVA

KLASA: 940-01/24-01/1
URBROJ: 2109-18-01-24-2
ŠTRIGOVA, 1. ožujka 2024.

Skip to content