Općina u brojkama

GEOGRAFSKA  I ADMINISTRATIVNA OBILJEŽJA

Općina Štrigova nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Međimurske županije. Površina općine iznosi 44,97 km2 i po površini je 4. općina u županiji, a na području živi 2766 stanovnika.

Susjedne jedinice lokalne samouprave su općine Sv. Martin na Muri, Selnica, Gornji Mihaljevec i Sveti Juraj na Bregu, a 19,5 km općinske granice poklapa se s državnom granicom prema Republici Sloveniji. Na tom graničnom prostoru nalaze se međudržavni cestovni granični prijelazi Banfi i Bukovje.

Općina obuhvaća 10 naselja: Štrigova, Banfi, Jalšovec, Grabrovnik, Železna Gora, Prekopa, Sveti Urban, Stanetinec, Rabadje i Leskovec.

Općina je udaljena 31 km od autoceste A3 Zagreb-Goričan te 21 km od autoceste u Republici Sloveniji (kod Lendave), a povezana je javnim prijevozom s okolnim naseljima i sa središtem županije Čakovcem.

Prostor općine proteže se vrlo živopisnim bregovitim dijelom Međimurja. Reljefom prevladavaju blage padine i zaravni u sjeveroistočnom dijelu općine prema Sv. Martinu na Muri, dok je preostali dio općine brežuljkast kao i ostali dijelovi gornjeg Međimurja. Općina je smještena na trusnom području gdje se, uslijed obilnih padalina posljednjih godina, intenzivirala pojava klizišta koja stvaraju velike štete stanovnicima na njihovim posjedima (kuće, dvorišta, voćnjaci) kao i na prometnicama. Teško je definirati samo nekoliko klizišta za koja je potrebno izvesti sanaciju, jer je cijelo područje pokriveno dugotrajnim puzištima/klizištima.

ODGOJ I OBRAZOVANJE

Usluge predškolskog odgoja na području dostupne su u jednom privatnom dječjem vrtiću „Kockice“. U vrtiću boravi 45 djece, od toga 9 u jaslicama (podaci iz rujna 2015. godine). Prostori vrtića su zadovoljavajući, no zbog smanjenja broja djece kapaciteti mu nisu popunjeni. Na području općine nalazi se osnovna škola sa sportskom dvoranom (izgrađena 2005. godine), s tri područne škole u Prekopi, Železnoj Gori i Stanetincu, s ukupno 186 učenika. U svim školama organizirana je jednosmjenska nastava.

STRUKTURA PODUZETNIŠTVA PO DJELATNOSTIMA

Prema podacima FINA-e (temeljem zaprimljenih financijskih izvještaja za 2014. godinu u Registar godišnjih financijskih izvještaja) na području općine u 2014. poslovalo je 50 poduzetnika, obveznika poreza na dobit. U istom je razdoblju u Međimurskoj županiji ukupno djelovao 2481 poduzetnik (Informacija o gospodarstvu Međimurske županije u 2014.), što znači da u Štrigovi posluje 2,01% poduzetnika Međimurja. Kada se tome pribroji broj obrta (42) i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (487), može se zaključiti da je, s obzirom na površinu i broj stanovnika, gospodarska aktivnost na području općine relativno intenzivna. Prema broju registriranih poduzeća (prikaz na slici 3.) dominantna djelatnost na ovom području je prerađivačka djelatnost (12). Udio prerađivačkih poduzeća iz Štrigove čini 2,3% od ukupnog broja poduzeća u prerađivačkoj djelatnosti na području Međimurske županije (512). Najveći broj radno sposobnog stanovništva gravitira Čakovcu kao središtu razvoja industrije i gospodarstva.

ZAPOSLENOST I PLAĆE

Prosječna isplaćena neto plaća kod poduzetnika na području općine u 2014. iznosila je 3.080 kn. Približno 40,5% svih radnih mjesta otvoreno je u prerađivačkoj industriji, u kojoj je prosječna isplaćena neto plaća iznosila 3.122 kn. Prosječna plaća znatno je niža u odnosu na prosjek županije u iznosu od 3.929,58 kn, koji pak je 19,84% niži od prosjeka RH. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2014. iznosila je 5.532 kunu (što uključuje sve pravne osobe, a ne samo poduzetnike obveznike poreza na dobit). Iz podataka je vidljivo da je najveća plaća isplaćena u djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u iznosu od 4.666 kn. Najniža plaća je u uslužnim djelatnostima u iznosu od 2.123 kn

OBRTNIŠTVO

Uvidom u kretanje broja obrtnika u razdoblju od 2011. do 2014. godine u općini vidljivo je da je taj broj kontinuirano u opadanju, s 51 na 42 obrtnika (tablica 6.). Krajem 2014. godine evidentirana su 42 obrtnika, što čini udio od 3,3% u ukupnom broju obrta na području cijele Međimurske županije (1.256 obrta registriranih krajem 2014. godine). Najčešće vrste obrta na području općine su vinogradarstvo, vinarstvo, trgovina i ugostiteljstvo, što je i očekivano s obzirom na površinu nasada vinograda (362,79 ha).

POLJOPRIVREDA

Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na području općine registrirano je 306 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a) i 10 obrta u poljoprivredi (podaci iz rujna 2015. godine), što čini udio od 4,99% u odnosu na ukupni broj OPG-a u Međimurskoj županiji (ukupno 6127 registriranih OPG-a na području županije). Na području općine ukupno su registrirana 322 subjekta za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Vinogradarstvo je najvažnija poljoprivredna grana ovog dijela Međimurja, međutim, u posljednjih nekoliko godina sve je manje malih vinogradara, veliki se razvijaju i šire, a mali polako nestaju. Razlog tome je što veliki vinogradari svake godine zasade nove vinograde te sada imaju dovoljno vlastitog grožđa tako da nemaju potrebu za otkupom grožđa od manjih proizvođača. Društvo vinogradara i vinara Hortus Croatiae okuplja najpoznatije štrigovske vinogradare, predstavlja lokalna vina na Strateški razvojni program Općine Štrigova do 2020. godine 24 širem tržištu, organizira stručna predavanja i ekskurzije te promovira marku vina Pušipel (bijelo vino).