Plan financiranja programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Štrigova

Uvodna riječ – javnom raspravom do kvalitetnijeg sustava
Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Štrigova

U ožujku 2012. godine provedeno je javno savjetovanje o učincima i izazovima u provedbi Zakona o udrugama iz 2001. godine koje je pokazalo da je taj zakon omogućio značajan korak ka jačanju autonomije u radu udruga, kao privatno – pravnih osoba koje osnivaju i kojima upravljaju njihovi članovi te da je taj zakon bio temelj za razvoj, mjerila, kriterija i postupaka za proračunske dotacije projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge. Međutim, isto savjetovanje je pokazalo da tadašnji zakon o udrugama nije imao dovoljno jasne odredbe o upravljanju udrugom i tijelima udruge, udruživanju udruga u saveze, članstvu, skupštini udruge, poštivanju načela demokratskog stjecanja i raspodjele imovine te obavljanju gospodarskih djelatnosti. Sve to dovodilo je do različitih tumačenja i neujednačene primjene odredbi zakona, kako od strane tijela nadležnih za registraciju udruga tako i od strane samih udruga koje ta pitanja nisu uredila statutom, što je stvaralo poteškoće u provođenju aktivnosti i radu udruge.
Iz tog razloga, Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Vladinog ureda za udruge izradila prijedlog novog Zakona o udrugama koji je Hrvatski Sabor i usvojio, a koji je stupio na snagu
1. listopada 2014. godine i objavljen u Narodnim novinama broj 74/2014. od 18 lipnja 2014. godine. Cilj donošenja novog Zakona o udrugama bio je osiguranje učinkovitog djelovanja udruga sa svojstvom pravne osobe te stvaranje preduvjeta za djelotvorno financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj. Vladin ured za udruge je u skladu sa Zakonom izradio i sve podzakonske akte te izradio novu web aplikaciju za registar udruga, čime su stvoreni uvjeti za potpunu primjenu Zakona. Usporedo sa time, Hrvatski sabor je usvojio i novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj
121/2014, a stupio je na snagu 1. siječnja 2015. godine. Zamijenio je do tada važeću Uredbu o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 10/2008, 7/2009. 158/2013,
01/2014 i 44/2014). Sama činjenica de je Vlada Republike Hrvatske jednu Uredbu zamijenila Zakonom, govori u prilog tome da je nastojanje zakonodavca da se pitanje poslovanja udruga u Republici Hrvatskoj učini transparentnijim i jasnijim.
Prateći način dodjele sredstava i kontrolu trošenja novca iz javnih izvora, a crpeći i informacije o iskustvima jedinica lokalne i regionalne samouprave, Zaklade za razvoj civilnog društva i drugih davatelja financijskih potpora za provođenje aktivnosti udruga u Republici Hrvatskoj, Vladin ured za udruge je utvrdio potpuno neujednačeno odobravanje potpora te kontrola utrošenih sredstava.
S obzirom na činjenicu da su novci iz javnih izvora sredstva koja u proračune uplate građani Republike Hrvatske kroz plaćanje poreza i drugih obveza, nužno je bilo davanje tih sredstava iz proračuna udrugama učiniti transparentnijim i jasnijim. Nadalje, dosadašnja praksa je pokazala da su sredstva koja su udrugama isplaćivana iz proračuna jedinica lokalne samouprave dodjeljivana po nejasnim kriterijima, mimo natječaja ili javnih poziva za prijavu projekata, a i kada su dodjeljivana putem natječaja, sustav kontrole je u većini slučajeva bio nekvalitetan.
Iz tog razloga, Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a koja je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 26/15, od 9. ožujka 2015. godine. Uredba je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine, odnosno osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Tom se Uredbom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode.

Uredbom je, u čl. 1. propisano da kriterije, mjerila i postupke iz Uredbe na odgovarajući način primjenjuju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu RH, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe kojima je osnivač RH, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kada iz javnih izvora financiraju programe i projekte udruga, te doniraju, odnosno sponzoriraju udruge, ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.
Tim činom je Vlada Republike Hrvatske na neki način ograničila način raspolaganja sredstvima proračuna u dijelu financiranja civilnog sektora, ali je uspostavila sustav koji će, kada ga jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave počnu primjenjivati, uvelike promijeniti same aktivnosti koje će provoditi civilni sektor ali i rezultate njihovog rada.
U skladu s odredbama Uredbe, Općina Štrigova je pripremila prijedlog Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Štrigova kojim se definiraju i utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine Štrigova udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Štrigova. Kako i sama Uredba nalaže, u narednom periodu će svako davanje novca iz proračuna Općine morati biti temeljeno na strateškim dokumentima Općine Štrigova, a ukoliko takav dokument ne postoji onda Županije ili Države.
Uredba propisuje obvezu Gradovima, Općinama i Županijama da nakon usvajanja proračuna za narednu godinu, u roku od mjesec dana, utvrde prioritete financiranja u toj kalendarskoj godini i okvirni raspored raspisivanja natječaja te objavu tih akata na mrežnim stranicama. Također, objava natječaja biti će realizirana putem mrežnih stranica Općine Štrigova i Ureda za udruge Vlade RH. Natječaje će objavljivati isključivo Upravni odjeli u čijoj je nadležnosti predmetno područje djelovanja udruga, po djelomično izmijenjenoj proceduri u odnosu na dosadašnju.
Kako Općina Štrigova predmetni Pravilnik želi donijeti u suradnji sa svim dionicima u procesu suradnje između civilnog i javnog sektora, stavlja ga na javnu raspravu koja će trajati mjesec dana, točnije od 1. travnja do 30. travnja 2016. godine, nakon čega će uslijediti donošenje konačnog teksta. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane pojedince i udruge da temeljem popunjavanja obrasca dostave svoje prijedloge i sugestije na predloženi pravilnik na mail: opcina.strigova@ck.t-com.hr.
Kao što je i prijedlog Pravilnika utvrđen u suradnji s Vladinim uredom za udruge, svi pristigli prijedlozi, primjedbe i sugestije biti će nakon javnog savjetovanja prokomentirani s Uredom te će temeljem toga Općina Štrigova usvojiti konačni tekst Pravilnika, koji će biti temelj za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Štrigova namijenjenih za financiranje programa, projekata i drugih javnih potreba Općine Štrigova koje će realizirati udruge. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Štrigova. Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.
Također, donošenje Uredbe i izmjena Pravilnika nužno zahtijevaju i otvaranje javne rasprave na temu prioriteta financiranja, posebice u području sporta i kulture, područja u kojima se za aktivnosti udruga izdvaja najveći iznos sredstava.
Neizbježan je to proces koji se nameće sam po sebi u vrijeme kada su prihodi proračuna
jedinica lokalne samouprave sve manji.

Jedinstveni upravni odjel Općine Štrigova
Mirjana Gregur-Sever

DODATNI MATERIJALI

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Štrigova (Nacrt za javnu raspravu)

Obrazac sudjelovanja u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Štrigova

Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju