Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Štrigova

Raspisan je Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Štrigova. Riječ je o dvije nekretnine na području Općine Štrigova, a najviša ponuđena cijena smatrat će se najpovoljnijom ponudom. 

Nekretnine:

R.br

Broj
zemljišta
Kat. općina zk.ul. Naselje Površina
u m/2
Početna cijena u E

Jamčevina u E – 10%

1. 51/3/1/1/1 KO Štrigova 520 Štrigova 88A      
1.1.

POSLOVNI PROSTOR BR. 5 NA 1. KATU

suvlasnički dio 244/1000, etažno vlasništvo E-5

47,30 12.401,62 1.240,16
2. 31/2 KO Štrigova 123 Štrigova 29  
2.1.

POSLOVNI PROSTOR BR. 1 U PRIZEMLJU

Vlasništvo 1/1, etažno vlasništvo E-1

31,14 13.474,02 1.347,40
2.2.

POSLOVNI PROSTOR BR. 2 U PRIZEMLJU

vlasništvo 1/1,  etažno vlasništvo E-2

32,44 14.047,38 1.404,74

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe, koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u RH.

Rok za podnošenje ponude za kupnju nekretnine izložene na prodaju u ovom Javnom natječaju je 10 dana, a počinje se računati od početka sljedećeg dana od dana objavljivanja teksta Javnog natječaja u novinama.

Podnositelj ponude, koji se natječe za kupnju nekretnine izložene na prodaju dužan je za sudjelovanje u istom, uplatiti za korist Općine Štrigova jamčevinu koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne cijene za nekretninu za koju podnosi ponudu.

Sve ostale informacije možete pronaći na donjoj poveznici.

Javni natječaj – dokumentacija – 06.09.2023.