Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Štrigova u 2022. godini

Općina Štrigova poziva udruge i druge prihvatljive prijavitelje (zaklade, ustanove, klubove, organizacije civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave na financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Natječaja.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 290.000,00 kuna.
Rok za podnošenje prijava na Natječaj završava 28. veljače  2022.

Upute prijaviteljima

Javni natječaj

Pravilnik o javnom financiranju programa, projekata i potreba

Obrazac 1 – opis programa ili projekta

Obrazac 2 – proračun programa ili projekta

Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – izjava o partnerstvu

Obrazac 5 –  ugovor

Obrazac 6 – procjena kvalitete prijave