JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Štrigova

Na temelju čl. 39. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/01, 144/12, 19/13), čl. 32. Statuta Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 1/18., 14/18.), članka 8. i 17. stavak 1.  Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 15/16.), članka 1. Odluke o otuđenju- prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 1/18., 11/17.), i članka 4. Odluke o sniženju početne cijene za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Štrigova usvojene na  19. sjednici Općinskog vijeća Općine Štrigova dana 15.09.2020. godine, raspisuje se:

Preuzmi (DOCX, 19KB)