Obavijest vlasnicima zapuštenih obradivih površina i vinograda

Poštovani mještani,

Općinsko vijeće Općine Štrigova  donijelo je Odluku kojom se utvrđuju agrotehničke mjere u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Štrigova.

Poljoprivrednim zemljištem u smislu zakona, smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, vinogradi, ribnjaci,trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Pod agrotehničkim mjerama smatraju se uništavanje biljnih otpadaka, sprečavanje erozije, sprečavanje zakorovljenosti i suzbijanje biljnih bolesti i štetnika.

Sve ove mjere obvezni su provoditi vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta.

Isto tako sa svojeg zemljišta svi biljni ostaci moraju se odstraniti unutar godine dana, dok se kukuruzovina mora odstraniti ili zaorati najkasnije do 01.04. iduće godine. Gnojnicu i gnoj koji se dovozi na poljoprivredno zemljište koje se nalazi u građevinskoj zoni naselja treba zaorati u roku od 24 sata.

 

Zbog zaštite zdravlja stanovništva obvezuju se vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta uništit ambroziju prije cvatnje na poljoprivrednim površinama, međama, uz poljske putove i na neizgrađenom građevinskom zemljištu. Također se obvezuju na provođenje mjera za zaštitu bilja suzbijanjem bolesti i štetnika, radi sprečavanja širenja biljnih bolesti i štetnika.

Istom Odlukom određene su i novčane kazne koje se kreću u iznosima od 500,00 kn do 100.000,00 kn.

Nadzor nad navedenim obavlja komunalno poljoprivredni redar, a o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama dužan je redovito izvještavati poljoprivrednu i fitosanitarnu inspekciju.

 

Općina Štrigova će svojim djelovanjem poduzimati sve zakonske odredbe kako bi se poljoprivredna zemljišta održavala u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu te ostalim pravilnicima, što znači da će podnositi prekršajne prijave za pokretanje prekršajnog postupka ukoliko se vlasnici ili ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta neće pridržavati agrotehničkih mjera.

 

Zbog pojave zlatne žutice vinove loze koja je jedna od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi, a vrlo brzo kad se pojavi poprima razmjere epidemije Općina će dostavljati podatke Fitosanitarnoj inspekciji ukoliko posjednici vinove loze neće provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze ( „Narodne novine“ br 46/17.).

Fitosanitarne mjere, koje se poduzimaju nakon nalaza zlatne žutice imaju za cilj iskorjenjivanje bolesti, sprečavanje ili ograničavanje njenog daljnjeg širenja. Kako bi se to postiglo važno je pravodobno otkriti žarišta te bolesti.

 

Isto tako svaki mještanin Općine dužan je prijaviti svakoga tko se ne pridržava navedene naredbe na broj telefona 042/200-422 ili 042/200-426, Fitosanitarna inspekcija Varaždin.