2016.

Proračun za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Štrigova za 2016. godinu

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 01.01. – 30.06.2016.

II. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu

II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu

Izvršenje plana razvojnih programa

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016 . godinu.