Zakoni iz djelokruga rada jedinica lokalne samouprave

 

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o gradnji

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o proračunu

Zakon o cestama

Zakon o sportu

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o grobljima

Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske

Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o sustavu civilne zaštite