KOMUNALNO PODUZEĆE

TRGOVAČKO DRUŠTVO „ŠTRIKOM d.o.o.“ – DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I USLUGE

  • Osnivač društva je Općina Štrigova, a s ciljem ostvarivanja dobiti obavljanjem gospodarske djelatnosti
  • Organi društva su Skupština Društva, Nadzorni odbor i Uprava Društva
  • Skupštinu Društva čini Općina Štrigova koju zastupa načelnik Općine Štrigova
  • Nadzorni odbor Društva čine tri člana
  • Uprava društva se sastoji od jednog člana – direktora
  • Za člana Uprave – direktora imenovani je Stjepan Pozderec

koji zastupa društvo „Štrikom d.o.o.“

Štrikom d.o.o. registriran za obavljanje djelatnosti u dijelu različitih komunalnih poslova i usluga, kupnje i prodaje roba te pružanje usluga u trgovini, turističkih usluga, promidžbenih usluga, usluga sportske rekreacije te upravljanje sportskim građevinama, pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu s ili bez usluživanja, organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, manifestacija, umjetničkih i zabavnih djelatnosti, najam vozila…

Etički kodeks trgovačkog društva Štrikom d.o.o.