Javni natječaj za financiranje programa i projekata za 2017.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Štrigova u 2017. godini

Općina Štrigova poziva udruge i druge prihvatljive prijavitelje (zaklade, ustanove, klubove, organizacije civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave na financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Natječaja.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 150.000,00 kuna.
Rok za podnošenje prijava na Natječaj završava 22. ožujka 2017.,a više informacija o samom Natječaju i uvjetima prijave možete pronaći ovdje.

Prilozi:

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna

Javni natječaj

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac 2 – Proračun programa ili projekta

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o partnerstvu

Obrazac 5 – Ugovor

Obrazac 6 – Obrazac za procjenu kvalitete prijave